Vad är Mathjälp.fi?

Mathjälp.fi betjänar mottagare och arrangörer av mathjälp. På webbplatsen hittar du aktuell information om mathjälpsevenemang och gemensamma måltider i det valda området.

De som anmäler evenemang till webbplatsen är registrerade aktörer, såsom föreningar, församlingar och kommunala aktörer. Närmare information och kontaktpersoner för varje evenemang hittar du i evenemangsannonsen.  Mathjälpsevenemang och gemensamma måltider arrangeras av hundratals aktörer runt om i Finland.

Webbtjänsten Mathjälp.fi produceras av Kyrktjänst rf:s projekt Osallistava yhteisö med samarbetspartner.

löydälähimmät
_DSF6018

Matutdelning, gemensamma måltider, delaktighet och välfärd

I Finland delas årligen cirka 20 miljoner kilo mat ut som mathjälp (Naturresursinstitutet 2020). Över 1 000 föreningar, organisationer, församlingar och andra aktörer arrangerar mathjälp som sin huvudsakliga verksamhet eller vid sidan av den övriga verksamheten. Enligt uppskattning får 100 000–200 000 finländare årligen hjälp via mathjälpen.

Det vanligaste sättet att ordna mathjälp är via utdelningsevenemang. Vid evenemangen delas livsmedel som donerats av butiker, partiaffärer och fabriker ut till hjälptagarna, antingen färdigt packade i matkassar eller så att besökarna själva väljer och packar produkterna.

Under de senaste tio åren har gemensamma måltider, gemenskapsluncher samt morgon- och mellanmålsserveringar blivit vanligare inom mathjälpsverksamheten. Gemensamma måltider ger möjlighet att diskutera, bekanta sig med varandra och dela betydelsefulla stunder.

Oberoende av om det gäller matutdelning eller gemensamma måltider stöder mathjälpsverksamheten idag hjälptagarnas välfärd och delaktighet också på andra sätt utöver maten. Handlednings- och rådgivningstjänster, gruppverksamhet och sysselsättningsfrämjande insatser är en del av mathjälpens vardag.

Osallistava yhteisö är ett riksomfattande utvecklingsprojekt för mathjälpsverksamheten

Osallistava yhteisö är ett treårigt riksomfattande utvecklingsprojekt för mathjälpsverksamheten. Projektet finansieras av STEA och administreras av Kyrktjänst rf. Inom projektet arbetar en projektchef och en webbkommunikationsutvecklare. All verksamhet genomförs i samarbete med mathjälpsaktörerna och nätverken.

Till projektets verksamhet hör:

  • Samutveckling, upprätthållande och stöd vid ibruktagande av webbplattformen Mathjälp.fi
  • Främjande av det riksomfattande samarbetet
  • Stöd för lokala samarbetsnätverk
  • Stärkande av delaktighetsfrämjande arbetssätt
  • Sammanställande av bästa praxis för mathjälpsverksamheten

Från och med 2022 fortsätter Mathjälp.fi sin verksamhet med verksamhetsunderstöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

Fråga mer om vår verksamhet!

Ruoka-apu.fi