Undersökningar och guider

Samarbete är att dela och lära sig tillsammans! På den här sidan samlar vi stödmaterial för ordnande av mathjälpsverksamhet.

DSC_0907

Livsmedelsverket: Anvisning för livsmedel som överlåts till mathjälp

Livsmedelsverket (tidigare Evira) har utarbetat en anvisning för aktörer som ger och förmedlar mathjälp, samt för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter som övervakar verksamheten.  Syftet med anvisningen är att klargöra tillvägagångssätten och ansvarsfrågorna vid överlåtande av mathjälp.

Utgångspunkten för anvisningen är att de livsmedel som överlåts till mathjälp ska vara säkra. Målet är att ge sådana anvisningar för verksamheten att matsvinnet kan minskas.

_DSF4859

Livsmedelsverkets webbsidor om svinnmat

Utöver de livsmedelsföretag som donerar mat ansvarar också mathjälpsaktörerna för livsmedlens säkerhet. Livsmedelsverket påminner mathjälpsaktörerna bl.a. om hur viktigt det är att kylkedjan fungerar och att överlåtelsen och lageromsättningen är snabb.

Livsmedel kan överlåtas till mathjälp av alla aktörer inom livsmedelsbranschen, såsom primärproducenter, förädlare, lager, butiker, storhushåll och restauranger.

vapaaehtoiseksi ruoka-apuun

Vapaaehtoiseksi ruoka-aputoimintaan! Bli frivillig i mathjälpsverksamheten!

”Bli frivillig i mathjälpsverksamheten!” är ett digert infopaket för alla mathjälpsaktörer. Bakgrundsmaterialet till handboken kommer från Finlands Röda Kors kurser för frivilligarbetare. Materialet har kompletterats och bearbetats i samarbete med Kyrktjänst rf:s projekt Osallistava yhteisö.

I sammanställningen, granskningen och kompletteringen av handboken deltog också Naturresursinstitutet Luke, Sininauhaliitto ry, Stadin Safka och Gemensamt bord i Vanda.

hukatonvantaa

ABC-bok för Hukaton Vantaa och Gemensamt bord i Vanda

Gemensamt bord i Vanda är mycket mer än bara gemensamma måltider eller en logistik för svinnet. Genom modellen skapas en ny slags verksamhetskultur inom mathjälpen i området och ett tätare nätverk för mathjälpen. Genom en fungerande och centraliserad logistik för matsvinnet underlättas nyttoanvändningen av svinnet. Genom att utveckla mångsidiga och människovänliga metoder för att distribuera mathjälpen på de olika utdelningsplatserna ökar man välmåendet och aktiviteten hos hjälptagarna.

Hukaton Vantaa var ett samprojekt mellan Gemensamt bord och Sitra 2018–19. Läs mer på webbsidorna och i ABC-boken, där lärdomarna från projektet Hukaton Vantaa finns sammanfattade.

stadinsafkanopas

Stadin safka: Elintarviketurvallisuus ruoka-aputoiminnassa -opas

Guiden, sammanställd av Stadin Safka 2021, innehåller de viktigaste frågorna för livsmedelsbiståndsaktörer om livsmedelslagstiftning, samt tips om livsmedelssäkerhet.

Finns endast på finska.

stadinsafkantyöllistämisopas

Stadin safka: Työllistä ruoka-avun kentällä

Syftet med guiden är att introducera olika anställningsformer och att sänka tröskeln för att experimentera med dem. Guiden sammanfattar de viktigaste sysselsättningsvägarna ur ett livsmedelsbiståndsperspektiv.

Anställningspraxis varierar från kommun till kommun. Exemplen i denna guide är från Helsingfors stad.

lukentutkimus

Luke: Omfördelning av mat och minskande av matsvinnet

Inom projektet utreddes en omfördelning av maten som en metod för att minska matsvinnet i Finland. Målet var att utreda potentialen och metoderna för en ökad användning av överskottsmat i de finländska mathjälpsorganisationerna.

Genom enkäter och intervjuer kartlades mathjälpens omfattning, distributionsformer och mängder samt utmaningarna för aktörerna och utvecklingsbehoven inom mathjälpsverksamheten. Dessutom utredde man vilken informationsförmedling aktörerna bedömer som väsentlig och möjligheterna att förbättra denna.

Tillgänglig på finska.

Upphovsmän: Harrison, Eric; Kaustell, Kim; Silvennoinen, Kirsi, Luonnonvarakeskus 2020

tietokiertämään1

Luke: Tieto kiertämään – kommunikationsguide för livsmedelshjälpsaktörer

Kommunikationen hjälper oss att uppnå våra mål. Med hjälp av den kan vi få ut information om mathjälpen till de rätta människorna, locka nya aktörer med i verksamheten, förhindra missuppfattningar och bygga upp ett förtroende mellan samarbetspartner.


När mathjälpsverksamhetens betydelse synliggörs, stärks samtidigt förutsättningarna för en fortsatt verksamhet. Genom att effektivt sprida information om verksamhetssätt, evenemang och verksamhetens resultat – till rätt människor, vid rätt tid och via de rätta kanalerna – kan man få donationerna och hjälpbehovet att mötas.

Förutom praktiska tips innehåller guiden också avtals- och dokumentmodeller.

Upphovsman: Kim Kaustell 2019

terveydeksi

Projektet Terveydeksi!: Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin

Guiden är tänkt att fungera som en handbok i hur man tar upp sin oro och ger servicehandledning med låg tröskel, och kan studeras på egen hand eller användas som hjälp i olika samtalssituationer. För varje ämne finns det en hänvisning eller länk, som ger närmare information om frågan.

Guiden har sammanställts inom Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf:s och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s gemensamma projekt Terveydeksi (2016–2019).

Upphovsmän: Veera Luoto, Ulla-Maija Kopra, Katriina Lehtovaara och Timo Nerkko 2019

satakunnanohjeet

Satakunnan Yhteisökeskus: Ohjeistus lahjoittajan ja ruoka-aputoimijan yhteistyöstä

De tydliga anvisningarna från Satakunnan Yhteisökeskus ger praktiska tips om hur man får i gång ett samarbete mellan livsmedelsdonatorer och mathjälpsaktörer. Materialet innehåller färdiga avtalsmodeller som kan utnyttjas.

Finns endast på finska.

_DSF5062

Undersökningar om mathjälpsverksamheten och hjälptagarna i Esbo

KKristiina Alppivuoris förtjänstfulla undersökningar (2020 och 2021) om mathjälpen i Esbo ger en inblick i coronakrisens inverkan på mathjälpsverksamheten samt i klientelets syn på mathjälpen, sin livssituation och sina övriga stödbehov.

Upphovsman: Kristiina Alppivuori

koronakriisinvaikutukset

Coronakrisens inverkan på mathjälpen våren 2020

Coronavåren 2020 överrumplade hela vårt samhälle. Finland drabbades av en ekonomisk recession, och oron för hälsa och arbetsplatser växte. Hårdast drabbade krisen dem som redan före coronan hade det besvärligt.

I rapporten granskar man våren 2020 ur mathjälpsaktörernas perspektiv, och utreder vilka effekter coronakrisen hade på den finländska mathjälpsverksamheten under den här perioden.

Upphovsmän: Tuomo Laihiala ja Reetta Nick

oulunprikka

Oulun Prikka: Hävikki haltuun ja yhteisiin pöytiin -raportti

Förundersökningsrapporten togs fram som en del av projektet Oulun Prikka. I rapporten ingår en modellering av hur svinnmaten kan utnyttjas i Uleåborgs stad.

Projektaktörer var yrkeshögskolan Diakonia i Uleåborg och Oulun diakonissalaitoksen säätiö ODL, och projektet finansierades av NTM-centralen i Norra Österbotten. Som samarbetspartner i projektet medverkade Uleåborgs stad och Uleåborgs evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet. Modellen byggdes upp i samarbete med ett nätverk av aktörer i Uleåborg.

Upphovsmän: Nina Niemelä ja Pilvi Sauvola

työttömienrapsa

Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020

Undersökningen, som beställdes av Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa, ger en bild av hur medlemsföreningarnas matutdelning ser ut 2020.

I undersökningen utredde man hur matutdelningsverksamheten är organiserad samt hur föreningarnas verksamhet positionerar sig inom det bredare fältet av mathjälpsaktörer. Med en enkät ville man ta reda på vad föreningarna tänker gällande en förändring av matutdelningen, och vilka idéer de har för sin egen verksamhet. Genom svaren fick den nationella organisationen viktig information om föreningarnas behov i fråga om matutdelningen.

Upphovsman: Maarit Fagernäs

yhteistänäkemystäSNL

Sininauhaliitto: Yhteistä näkemystä etsimässä – selvitys ruoka-apukentän yhteistyöstä

Utredningen gjordes på uppdrag av Sininauhaliitto i november-december 2020. Utredningen baserar sig på temaintervjuer med 20 personer, där man beskriver det samarbete som bedrivs inom mathjälpen i sex större städer.

Utredningen fokuserar på två teman: hur samarbetet ser ut i staden och vilka utvecklingsobjekt som eventuellt finns gällande samarbetet.

Upphovsmän: Jenni Passoja, Jukka Ahonen & Suvi Jokelainen

samaria

Samaria rf: Statsunderstödets inverkan på organisationernas mathjälpsarbete

Utvärderingsrapporterna för 2018 och 2019 fokuserar på att utvärdera effekten av det extra projektanslag som riksdagen beviljade i de organisationer som ingick i Samaria rf:s projektansökningar.

Rapporten inkluderar den utvärderingsinformation som förutsätts av projektet, men ger även kompletterande information om det finländska mathjälpsarbetet i tiotals organisationer och föreningar.

Upphovsman: Ismo Valkoniemi

Mer forskning om mathjälp:

2021

2013-2020

Föreslå en publikation eller guide till den här sidan!

Ruoka-apu.fi