Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisten tietosuojaseloste

1. Yhteisrekisterinpitäjät 

Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää 

Sininauhaliitto ry, Pasilanraitio 5, 2. krs 00240 Helsinki 

Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki 

Yhteisrekisterinpitäjät vastaavat rekisterin sisältämistä henkilötiedoista tämän tietosuojaselosteen, ajantasaisen lainsäädännön sekä omien organisaatioidensa tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. 

1.1 Yhteisrekisterinpitäjien tietosuojaselosteet

Ruoka-apu.fi:n tietosuojaseloste: https://ruoka-apu.fi/tietosuoja/
Sininauhaliiton tietosuojaseloste: https://www.sininauhaliitto.fi/yhteystiedot/tietosuojaseloste/  
Suomen Punaisen Ristin tietosuojaseloste: https://www.punainenristi.fi/tietosuoja/  

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa 

Yhteydenotot rekisterin tietosuojaa ja tietosuojapyyntöjä koskevissa asioissa sähköpostitse ensisijaisesti info@ruoka-apu.fi tai yhteisrekisterinpitäjille yllä mainittujen tietosuojaselosteiden ohjeiden mukaisesti. 

3. Rekisterin nimi 

Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisten osallistujarekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisten järjestäjien ja osallistujien välinen yhteydenpito: Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisiin liittyvä markkinointi, tiedotteiden, kyselyjen, tapaamismuistioiden ja -materiaalien toimittaminen osallistujille. Lisäksi osallistujatietoja tilastoidaan toiminnan seuraamista ja rahoittajalle tarkoitettua raportointia varten. Henkilötietoja säilytetään tarkoituksenmukaisen ajan. Tiedot poistetaan välittömästi, mikäli henkilö itse niin pyytää. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilö hyväksyy henkilötietojen keräämisen yllä mainittuihin tarkoituksiin ja tämän Tietosuojaselosteen ehdot ilmoittautuessaan ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisiin.  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröitymisen (verkkotapaamisiin ilmoittautumisen) yhteydessä itse antamat nimi-, organisaatio- ja yhteystiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyiltä itseltään kerätyt tiedot. Tiedot kerätään pääsääntöisesti sähköisellä kyselylomakkeella.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kirkkopalvelut ry, Sininauhaliitto ry ja Suomen Punainen Risti voivat käyttää tietoja raportointi-, tilastointi- ja tutkimuskäyttöön, kyselyjen ja tiedotteiden lähettämiseen rekisteröityneille sekä yhteydenpitoon ja viestintään. 

Tietoja voidaan luovuttaa erillisellä sopimuksella raportointi-, tilastointi- ja tutkimuskäyttöön viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. 

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään sähköisessä ympäristössä, jonne on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä. Tietojärjestelmien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaisesti.  

Tietojärjestelmiin liittyvät palvelimet on sijoitettu asianmukaisesti suojattuihin tiloihin. Palvelimilla oleva tietosisältö on varmistettu ja tietosisällön palauttamiselle on olemassa prosessi ja palautumissuunnitelma.  

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

  • Tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty, ja oikeus saada jäljennös itseään koskevista tiedoista. 
  • Vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 
  • Pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät. 
  • Peruuttaa milloin tahansa suostumus henkilötietojen käsittelylle, mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen. 
  • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin pitäjälle 
  • Tehdä tarvittaessa valitus valvontaviranomaiselle. 

10. Tietosuojaselosteen päivittäminen 

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan yhteisrekisterinpitäjien toimesta. 

© 2022 Kirkkopalvelut ry, Sininauhaliitto ry ja Suomen Punainen Risti