Tutkimukset ja oppaat

Yhteistyö on jakamista ja yhdessä oppimista! Kokoamme tälle sivulle ruoka-aputoiminnan järjestämistä tukevia materiaaleja.

Ruoka-avun tilannekatsaus 2022

Ruoka-aputoimijoille tehdyn kyselyn mukaan ruoka-avun tarve on kasvanut ja jaettavan ruoan määrä vähentynyt. Elinkustannusten nousu haastaa pienituloisten toimeentulon. Uutena asiakasryhmänä näyttäytyvät myös sotaa paenneet ukrainalaiset.

Ruoka-apu.fi ja Sininauhaliitto kokosivat huhtikuussa 2022 ruoka-avun tilannekatsauksen, johon osallistui 186 ruoka-aputoimijaa ympäri Suomen. 

_DSF4566
DSC_0907

Ruokavirasto: Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet -ohje

Ruokavirasto (ent. Evira) on laatinut ohjeen ruoka-apua antaville ja välittäville toimijoille, sekä toimintaa valvoville kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille. Ohjeen tarkoituksena on selkiinnyttää toimintatapoja ja vastuukysymyksiä ruoka-avun luovuttamisessa

Ohjeen lähtökohtana on, että ruoka-apuun annettavien elintarvikkeiden on oltava turvallisia. Tavoitteena on
ohjeistaa toimintaa siten, että ruokahävikin määrää saadaan vähennettyä.

_DSF4859

Ruokaviraston nettisivut hävikkiruoasta

Ruokaa lahjoittavien elintarvikealan yritysten lisäksi myös ruoka-aputoimijoilla on vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta. Ruokavirasto ohjeistaa ruoka-aputoimijoita muun muassa toimivan kylmäketjun, nopean luovutuksen ja varastokierron tärkeydestä.

Elintarvikkeita voivat ruoka-apuun luovuttaa kaikki elintarvikealan toimijat, kuten alkutuottajat, jalostajat, varastot, myymälät, suurtaloudet, ravintolat.

vapaaehtoiseksi ruoka-apuun

Vapaaehtoiseksi ruoka-aputoimintaan! Bli frivillig i mathjälpsverksamheten!

”Vapaaehtoiseksi ruoka-aputoimintaan!” on tuhti tietopaketti kaikille ruoka-aputoimijoille. Oppaan taustamateriaalina ovat Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijöilleen toteuttamat koulutukset. Aineistoa on täydennetty ja jatkotyöstetty yhteistyössä Kirkkopalvelut ry:n Osallistava yhteisö -hankkeen kanssa.

Oppaan tekemiseen, tarkastamiseen ja täydentämiseen ovat osallistuneet myös Luonnonvarakeskus LUKE, Sininauhaliitto ry, Stadin Safka ja Vantaan Yhteinen pöytä.

hukatonvantaa

Hukaton Vantaa ja Vantaan Yhteisen pöydän ABC-kirja

Vantaan Yhteinen pöytä on paljon enemmän kuin vain yhteisöruokailuja tai vain hävikin logistiikkaa. Se luo uudenlaista toimintakulttuuria alueelliseen ruoka-apuun ja saattaa ruoka-avun verkostoa yhteen. Se on toimivaa ja keskitettyä ruokahävikin logistiikkaa, mikä auttaa entistä  paremmin hyötykäyttämään hävikkiä. Se on monipuolisten ja inhimillisten ruoka-avun jakotapojen kehittämistä kuhunkin ruoka-avun jakopisteeseen sopivalla tavalla niin, että ruoka-avun saajan toimijuus ja hyvinvointi lisääntyvät.

Hukaton Vantaa oli Yhteisen pöydän ja Sitran yhteishanke vuosina 2018-19. Lue lisää nettisivuilta ja Hukaton Vantaa -projektin opit tiivistävästä ABC-kirjasta.

stadinsafkanopas

Stadin safka: Elintarviketurvallisuus ruoka-aputoiminnassa -opas

Stadin Safkan vuonna 2021 kokoamaan oppaaseen on koottu ruoka-aputoimijoiden kannalta tärkeimmät asiat elintarvikelainsäädännöstä sekä vinkkejä elintarviketurvallisuuteen.

stadinsafkantyöllistämisopas

Stadin safka: Työllistä ruoka-avun kentällä

Oppaan tarkoituksena on tehdä tutuksi erilaisia työllistämismuotoja sekä madaltaa kynnystä näiden kokeiluun. Oppaassa esitellään tiivistetysti keskeisimpiä työllistämisen väyliä ruoka-aputoiminnan näkökulmasta.

Työllistämisen käytännöt vaihtelevat kunnittain. Tässä oppaassa esimerkit ovat Helsingin kaupungista.

lukentutkimus

Luke: Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen

Projektissa selvitettiin ruoan uudelleenjakamista ruokahävikin vähentämisen keinona Suomessa. Tavoitteina oli selvittää potentiaalia ja tapoja lisätä ylijäämäruoan käyttöä Suomen ruoka-apujärjestöissä.

Kyselyillä ja haastatteluilla selvitettiin ruoka-aputoiminnan laajuutta, ruoan jakamisen muotoja ja määriä sekä toimijoiden kokemia haasteita sekä ruoka-aputoiminnan kehitystarpeita. Lisäksi selvitettiin toimijoiden tärkeäksi arvioimaa viestintää ja sen parantamisen mahdollisuuksia.

Tekijät: Harrison, Eric; Kaustell, Kim; Silvennoinen, Kirsi
Luonnonvarakeskus 2020

tietokiertämään1

Luke: Tieto kiertämään -viestintäopas ruoka-aputoimijoille

Viestintä auttaa saavuttamaan tavoitteita. Sen avulla tieto ruoka-avusta saadaan oikeille ihmisille, houkutellaan toimintaan uusia tekijöitä,
ehkäistään väärinymmärryksiä ja rakennetaan luottamusta yhteistyökumppanien kesken.


Kun ruoka-aputoiminnan merkitys tehdään näkyväksi,
vahvistetaan samalla edellytyksiä toiminnan jatkuvuudelle. Lahjoitukset ja avun tarve kohtaavat onnistuneesti, kun toimintatavoista, tapahtumista ja toiminnan tuloksista viestitään tehokkaasti – oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa.

Oppaassa käytännön vinkkien lisäksi sopimuspohjia ja asiakirjamalleja.

Tekijä: Kim Kaustell 2019

terveydeksi

Terveydeksi! -hanke: Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin

Oppaan tarkoitus on toimia huolen puheeksioton ja matalan kynnyksen palveluohjauksen käsikirjana, jota voi tutkia itse tai käyttää apuna eri keskustelutilanteissa. Kunkin aiheen yhteydessä on viittaus tai linkki, josta saa lisätietoa asiasta.

Opas on koottu Työttömien Keskusjärjestö ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisessä Terveydeksi-hankkeessa (2016–2019).

Tekijät: Veera Luoto, Ulla-Maija Kopra, Katriina Lehtovaara ja Timo Nerkko 2019

satakunnanohjeet

Satakunnan Yhteisökeskus: Ohjeistus lahjoittajan ja ruoka-aputoimijan yhteistyöstä

Satakunnan Yhteisökeskuksen selkeät ohjeet antavat käytännöllisiä vinkkejä yhteistyön käynnistämiseksi elintarvikkeiden lahjoittajan ja ruoka-aputoimijan välillä. Materiaaleista löytyy valmiit sopimuspohjat hyödynnettäväksi.

_DSF5062

Tutkimukset ruoka-aputoiminnasta ja avunsaajista Espoossa

Kristiina Alppivuoren ansiokkaat tutkimukset (2020 ja 2021) espoolaisesta ruoka-avusta avaavat koronakriisin vaikutuksia ruoka-aputoimintaan sekä ruoka-avun asiakaskunnan näkemyksiä ruoka-avusta, elämäntilanteistaan ja muista tuen tarpeistaan.

Tekijä: Kristiina Alppivuori

koronakriisinvaikutukset

Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020

Koronakevät 2020 yllätti koko yhteiskunnan. Suomi suistui taloudelliseen taantumaan, huoli terveydestä ja työpaikoista kasvoi. Kovimmin kriisi iski niihin,
joilla jo ennen koronaa meni huonosti.

Raportissa kevättä 2020 tarkastellaan ruoka-aputoimijoiden näkökulmasta ja selvitetään, millaisia vaikutuksia koronakriisillä oli suomalaiseen ruoka-aputoimintaan tällä ajanjaksolla.

Tekijät: Tuomo Laihiala ja Reetta Nick

oulunprikka

Oulun Prikka: Hävikki haltuun ja yhteisiin pöytiin -raportti

Esiselvitysraportti on tuotettu osana Oulun Prikka –hanketta. Raportti sisältää hävikkiruuan hyödyntämisen mallinnuksen Oulun kaupungissa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman Prikka-hankkeen toimijoita olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulussa sekä Oulun diakonissalaitoksen säätiö ODL. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Oulun kaupunki ja Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä. Mallia rakennettiin yhteistyössä oululaisen toimijaverkoston kanssa.

Tekijät: Nina Niemelä ja Pilvi Sauvola

työttömienrapsa

Työttömien keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020

Työttömien keskusjärjestön tilaama tutkimus selvittää miltä jäsenyhdistysten ruokajakelu näyttää vuonna 2020.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ruokajakelutoiminta on organisoitu, ja miten yhdistysten toiminta sijoittuu laajempaan avustusruokatoimijoiden kenttään. Kyselyssä tahdottiin saada selville, mitä yhdistyksissä ajatellaan ruokajakelun muutoksesta, ja mitä ideoita heillä on omaan toimintaansa. Vastausten myötä Keskusjärjestö sai tärkeää tietoa yhdistysten tarpeista ruokajakelun suhteen.

Tekijä: Maarit Fagernäs

yhteistänäkemystäSNL

Sininauhaliitto: Yhteistä näkemystä etsimässä – selvitys ruoka-apukentän yhteistyöstä

Selvitys toteutettiin Sininauhaliiton toimeksiantona marras-joulukuussa 2020. Selvitys perustuu 20 henkilön teemahaastatteluihin, joissa kuvataan kuuden suurehkon kaupungin ruoka-apukentällä tapahtuvaa yhteistyötä.

Selvitys keskittyy käsittelemään kahta teemaa: mitä yhteistyö kaupungissa on ja millaisia kehittämiskohteita yhteistyössä mahdollisesti on.

Tekijät: Jenni Passoja, Jukka Ahonen & Suvi Jokelainen

samaria

Samaria rf: Valtionavustuksen vaikutus järjestöjen ruoka-avustustyöhön

Arviointiraportit vuosilta 2018 ja 2019 keskittyvät arvioimaan eduskunnan erikseen myöntämän ylimääräisen hankemäärärahan vaikutuksia ruoka-aputoimintaan järjestöissä, jotka ovat olleet mukana Samaria rf:n hankehakemuksissa.

Raportti sisältää hankkeelta edellytettyä arviointitietoa, mutta antaa myös täydentävää tietoa suomalaisesta ruoka-aputyöstä kymmenissä järjestöissä ja yhdistyksissä.

Tekijä: Ismo Valkoniemi

Lisää tutkimuksia ruoka-avusta ja sen ympäriltä:

2021

  • Kirkkopalvelut ry, Ruoka-apu.fi ja Sininauhaliitto 2021. Koottu yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten ruoka-aputoiminnan järjestäjien kanssa

2013-2020

Vinkkaa julkaisu tai opas tälle sivulle!

Ruoka-apu.fi