Kohti kestävää ruoka-apua

Kirjoittaja: Tuula Sundman, hankesuunnittelija, Suomen Punainen Risti


Huoli ihmisten elannosta ja toimeentulosta yhdistää Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmän toimijoita. Ryhmässä on mukana valtakunnallisia ruoka-apukentällä toimivia asiantuntijajärjestöjä sekä toimintaa rahoittavia viranomaisia. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.3.2023. Kehittämisryhmän perustamisesta sovittiin marraskuussa 2022.

Kokoontumisessa keskusteltiin Suomen ruoka-avun tilanteesta, rahoitusmalleista sekä lähitulevaisuuden ratkaisuista ruoka-avun varmistamiseksi. Ryhmän järjestöt ovat mukana STM:n rahoittamassa kansallisessa ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankkeessa, jonka koordinaatiotehtävä on annettu Suomen Punaiselle Ristille.

Kestävällä ruoka-avulla tarkoitetaan sitä, että ruoka-apua on saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan. Tähän tavoitteeseen on tarkoitus päästä lisäämällä järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä, ylläpitämällä ja dokumentoimalla tietoa paikallisesta ruoka-avusta sekä vaikuttamalla ruoka-avun taloudellisiin resursseihin ja saatavuuteen pienillä paikkakunnilla, alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Tehtävä on vaativa, ja vallitseva Euroopan sotatilanne, siitä seurannut inflaatio sekä ilmastokriisin vaikutukset ruokatalouteen eivät sitä suinkaan helpota. Avun tarve näyttää kasvavan samalla, kun ruokahävikki vähenee.

Ruoka-apu ei kuulu kenenkään – ei valtion, hyvinvointialueen tai kunnan – vastuulle. Tämän vuoksi ruoka-avusta huolehtivat pääosin järjestöjen vapaaehtoistoimijat, joita kunnat, enenevässä määrin myös hyvinvointialueet tai erilaiset hankkeet rahoittavat. Ruoka-avun rahoitus on toistaiseksi ollut linjaamatonta ja lyhytkestoista.

Uuden edessä toimijoiden avoimella yhteistyöllä on suuri merkitys

Kehittämisryhmässä keskustelua herätti erityisesti ruoka-avun rahoitus- ja avustusmuotojen murros. ESR+ aineellisen avustuksen, eli EU-maksukorttien hakuprosessi on parhaillaan vireillä ja kortteja päästään jakamaan mahdollisesti syksyllä. Samoin uusi valtionavustusmalli vuodelle 2024 avautui huhtikuussa, ja sen pilotointi käynnistynee syksyllä. Uudessa mallissa keskusjärjestöiltä kunnille siirtyvä ruoka-avun alueellinen ja paikallinen koordinaatio on jättänyt kattojärjestöt pohtimaan sitä, mikä niiden rooli jatkossa on. Mikä on paras tapa olla pienen paikallistoimijan tukena, kun ruoka-avun koordinointi on jatkossa yhden alueellisen kunnan tai hyvinvointialueen vastuulla?

Järjestökoordinaation kehittämishankkeelle haetaan jatkorahoitusta STEA:lta vuodesta 2024 alkaen. Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmä pitää hankkeen nykyistä tavoitepohjaa hyvänä lähtökohtana jatkotoiminnan suunnittelulle. Esimerkiksi tapaamisia alueellisten ruoka-aputoimijoiden kanssa jatketaan. Samoin viranomaisyhteistyötä tulee vahvistaa ruoka-aputoiminnan jatkuvuuden, tulevaisuuden haasteiden ennakoimisen ja varautumisen vuoksi.

Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtakunnalliset ruoka-apukentällä toimivat asiantuntijajärjestöt ovat sitoutuneet auttamaan ruoka-apua tarvitsevia. Vaikuttamistyö, erityisesti ruoka-avun rahoitukseen kunnissa ja hyvinvointialueilla, on niiden tehtävien kärjessä. Kunta- ja hyvinvointialueiden päättäjät sekä kansanedustajat tulee pitää ajan tasalla avun tarpeen ja sen saatavuuden suhteen. Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmän on tulevaisuudessa yhdessä etsittävä ratkaisuja keskeisiin kysymyksiin, kuten vapaaehtoisten ikääntymisen haasteisiin ja hävikkiterminaalien resursointiin.

Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmän jäsenet:

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry
Kirkkohallitus
Kirkkopalvelut
Ruoka-apu.fi
Samaria rf
Sininauhaliitto ry
STEA
STM
Stadin Safka
Suomen Helluntaikirkko
Suomen Punainen Risti
Työttömien Keskusjärjestö ry
Vantaan Yhteinen Pöytä
ViaDia ry

Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmän varsinaisten jäsenten lisäksi kokoukseen 20.3.2023 osallistui myös Ruokavirasto ja ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankkeen ohjausryhmän jäsen Jouko Karjalainen. Ryhmä voi tarvittaessa kutsua ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi.

Lisätietoja